Privacy Policy

Theo cam kết trước tòa án về nghĩa vụ của công ty mình đối với xã hội, Chukoh Chemical Industry Corporation (sau đây sẽ gọi là ""công ty này""), sẽ thúc đẩy thực hiện chính sách sau đây về thông tin cho phép nhận diện được một người (sau đây sẽ gọi là ""thông tin cá nhân""), và sẽ thực hiện các biện pháp thỏa đáng để giữ gìn và bảo vệ thông tin đó. Thông tin cá nhân được ghi vào mẫu này sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi cần dùng để cung cấp sự hỗ trợ phù hợp, thông tin đó sẽ không được sử dụng mà không có sự cho phép với bất cứ mục đích nào theo bất kỳ cách thức nào. Tuy nhiên, với mục đích hỗ trợ, công ty này có thể sẽ hồi đáp cho thư đã nhận được. Vui lòng xem "chính sách bảo vệ thông tin cá nhân" để biết cách bảo vệ của công ty này cho những thông tin đó.
Công ty này sử dụng công cụ mã hóa SSL để đảm bảo an toàn và bảo vệ cho thông tin nhập